Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Đầu bếp/Nhân viên pha chế > Đề xuất mua nguyên vật liệu

Đề xuất mua nguyên vật liệu

1. Mục đích
Giúp đầu bếp/nhân viên pha chế gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu cho ngày kế tiếp tới bộ phận phụ trách mua hàng thông qua phiếu báo hàng. Đầu bếp/nhân viên pha chế có thể lập phiếu báo hàng dựa trên ước lượng, lập phiếu báo hàng dựa trên số lượng món đã và sẽ bán hoặc sao chép từ một phiếu báo hàng đã được lập trong quá khứ.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập phiếu báo hàng dựa trên ước lượng
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
1. Vào nghiệp vụ Mua hàng.
2. Tại tab Báo hàng, nhấn Thêm.
 
3. Khai báo xong, nhấn Cất.
c. Lưu ý
1. Nếu tích chọn Hiển thị số tồn nguyên vật liệu, hệ thống tự động tính ra số lượng đề nghị theo công thức: SL đề nghị = SL cần - SL tồn.
2. Nếu bỏ tích chọn Hiển thị số tồn nguyên vật liệu, đầu bếp/nhân viên pha chế sẽ tự nhập dữ liệu vào cột SL đề nghị.
1. Vào nghiệp vụ Mua hàng\Báo hàng.
2. Tại tab Báo hàng, nhấn Thêm.
3. Nhấn Tính nguyên vật liệu.

4. Nhập thông tin Phiếu báo hàng - Tính nguyên vật liệu.
a. Gợi ý tính NVL theo món đã bán.

b. Món ăn/đồ uống.
Nhấn Chọn món khách đặt trước nếu muốn tính nguyên vật liệu dựa trên số lượng món sẽ bán.

Chọn món ăn/đồ uống dự định sẽ bán để tính nguyên vật liệu cần báo hàng.

c. Nguyên vật liệu.

5. Nhấn Lập phiếu để ra màn hình phiếu báo hàng.

6. Khai báo thêm các thông tin phiếu báo hàng, sau đó nhấn Cất.
2.3. Lập phiếu báo hàng bằng cách sao chép phiếu báo hàng đã lập
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
1. Vào nghiệp vụ Mua hàng\Báo hàng.
2. Chọn một phiếu báo hàng đã có trên danh sách, sau đó nhấn Xem.
3. Chọn Tiện ích\Sao chép phiếu báo hàng:
 
4. Hệ thống tự động sao chép thông tin từ phiếu báo hàng cũ sang phiếu báo hàng mới.
5. Sửa lại thông tin diễn giải, số chứng từ, người đề nghị (nếu cần).
6. Nhấn Cất.

 

Xem thêm