Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý nhân viên > Nhật ký tài khoản

Nhật ký tài khoản

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng theo dõi các thao tác thực hiện với tài khoản: thêm tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản, xóa tài khoản, các lần đăng nhập/đăng xuất của tài khoản trên phần mềm...
2. Các bước thực hiện
 Trên trình duyệt web:
1. Chọn Thiết lập hệ thống\Nhật ký tài khoản.

2. Nhấn Nạp để lấy dữ liệu nhật ký mới nhất.
3. Nếu muốn chọn lại ngày xem nhật ký, nhấn mũi tên bên cạnh nút Nạp.

3. Lưu ý
  • Chỉ tài khoản có quyền Quản trị hệ thống thực hiện được chức năng xóa Nhật ký truy cập.
 

Xem thêm