Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý nhân viên > Nhật ký truy cập phần mềm

Nhật ký truy cập phần mềm

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng xem được những ai đã thao tác với dữ liệu của nhà hàng, thực hiện việc gì, vào thời gian nào,...
2. Các bước thực hiện
Trên trình duyệt web:
1. Chọn Thiết lập hệ thống\Nhật ký truy cập.

2. Nhấn Nạp để lấy dữ liệu nhật ký mới nhất.
3. Nếu muốn chọn lại ngày xem nhật ký, nhấn mũi tên bên cạnh nút Nạp.

Trên máy tính/máy POS:
1. Nhấn biểu tượng , chọn Nhật ký truy cập.
2. Nhập từ khóa tìm kiếm nếu muốn tìm nhật ký theo tiêu chí như: người dùng, đối tượng thao tác, hành động, tham chiếu.

 

Xem thêm