Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Thiết lập lại dữ liệu nhà hàng

Thiết lập lại dữ liệu nhà hàng

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng xóa toàn bộ dữ liệu của nhà hàng trên phần mềm CUKCUK.VN để tiến hành nhập dữ liệu từ đầu, thường áp dụng trong trường hợp nhà hàng vừa dùng thử phần mềm và muốn chuyển sang dùng thật.
2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào phần mềm cài đặt trên máy tính/máy POS, nhấn biểu tượng , chọn
Thiết lập.
2. Chọn
Thiết lập lại dữ liệu nhà hàng, nhấn Xóa dữ liệu.3. Đăng nhập vào phần mềm chạy trên trình duyệt web, chọn Thiết lập hệ thống\Xóa dữ liệu dùng thử.

4. Nhấn Thực hiện tại thông báo Xóa dữ liệu dùng thử. 
Lưu ý: Hệ thống cho phép giữ lại một số danh mục để phục vụ cho việc nhập liệu chính thức. Nếu muốn xóa hoàn toàn bỏ tích chọn tại các danh mục hiển thị trên thông báo.

 

Xem thêm