Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý thực đơn > Cách thiết lập thuế suất cho thực đơn

Cách thiết lập thuế suất cho thực đơn

1. Mục đích

Giúp nhà hàng thiết lập mức thuế suất cho món ăn, đồ uống,... của nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
Với 3 mức thuế suất cơ bản 0%, 7%, 19%, thực hiện thiết lập mức thuế cho toàn bộ thực đơn tại nhà hàng như sau:
1. Nhấn Danh mục/Thuế suất.
2. Chọn mức thuế suất muốn thiết lập cho thực đơn. Nhấn Chọn món áp dụng.

3. Tích chọn hình thức tương ứng với món ăn, đồ uống chịu mức thuế suất. Có thể lọc theo Loại món để thực hiện tích chọn toàn bộ danh sách.

4. Nhấn Đồng ý.
5. Trường hợp do quy định của nhà nước có thay đổi về chính sách thuế, có bổ sung thêm mức thuế suất, nhấn Thêm mới để ghi nhận mức thuế.

 

Xem thêm