Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý quỹ tiền mặt

Quản lý quỹ tiền mặt

Cho phép quản lý các chứng từ thu, chi bằng tiền mặt, kiểm kê quỹ và theo dõi được số lượng tiền mặt còn tồn trong quỹ tại một thời điểm bất kỳ.
 

Xem thêm