Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý Chấm công

Quản lý Chấm công

Phần mềm CUKCUK quản lý Chấm công giúp nhà hàng quản lý, theo dõi thời gian làm việc của từng nhân viên. Để sử dụng phần mềm này nhà hàng thực hiện các bước sau:
               


 
        

 
 
Thiết lập sử dụng
tính năng Chấm công
Quản lý nhà hàng đăng nhập để xác nhận thiết bị Chấm công Nhân viên chấm công đầu ca và cuối ca làm việc Theo dõi báo cáo chấm công
 

Xem thêm